جغرافیا و آب و هوا

دسامبر 20, 2016
نقشه جغرافیایی ایتالیا

جغرافیا و آب و هوای ایتالیا

جغرافیا و آب و هوای ایتالیا ایتالیا کشوری در جنوب اروپا و تشکبیل شده از شبه جزیره ایتالیا و جرایر سیسیل و ساردنی می باشد. این […]