Masum Mohammadi

دسامبر 21, 2016

تاریخ کشور ایتالیا

تاریخ کشور ایتالیا  روم باستان حوزه حکومت رومیان باستان از شهر رم شروع شده و کل ایتالیا و مدیترانه را در بر گرفته و تا کنترل […]
دسامبر 20, 2016
نقشه جغرافیایی ایتالیا

جغرافیا و آب و هوای ایتالیا

جغرافیا و آب و هوای ایتالیا ایتالیا کشوری در جنوب اروپا و تشکبیل شده از شبه جزیره ایتالیا و جرایر سیسیل و ساردنی می باشد. این […]